Uslovi najma

USLOVI

Primus Line

Primus Line Doo (u daljem tekstu: Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu:Najmoprimac ), čiji su podaci navedeni na poslednjoj strani ovog ugovora (u daljem tekstu:ugovor), vozilo , čiji su podaci navedeni na poslednjoj strani ovog ugovora pod sledecim uslovima:

Opšti uslovi:

 • Najmoprimac svojeručno potpisuje ugovor o najmu i time je saglasan sa odredbama i uslovima ugovora.
 • Minimalna starost Najmoprimca je 23 godine.
 • Minimalno iskustvo Najmoprimca kao vozača 2 godine u B kategoriji i važeća vozačka dozvola
 • Najmoprimac dostavlja na uvid najmanje dva važeća dokumenta sa slikom.
 • Plaćanje se vrši unapred u gotovini za fizička lica ili preko tekućeg računa za pravna lica i firme.
 • Gorivo,parking i ostale troškove u saobraćaju snosi Najmoprimac.
 • Lice koje je iznajmilo vozilo obavezno je i da ga vrati.
 • Obavezan depozit od 0 rsd.
 • Vreme izdavanja vozila počinje od trenutka preuzimanja i računa se 24 časa kao jedan dan najma.Toleriše se kašnjenje do jednog sata od naznačenog vremena,a ostalo kašnjenje naplaćuje se punim iznosom koji je predviđen za jedan dan iznajmljivanja.
 • Vozila se voze na teritoriji Srbije,a za izlazak iz zemlje potrebna je dozvola koja se dobija od Najmodavca.
 • Ako se ugovor on najmu produžava,klijent ili pravno lice mora lično doći i izmiriti predhodni dug.
 • U slučaju da ugovor nije produžen,24h po isteku ugovora vozilo se smatra ukradenim i prijavljuje se policiji.
Opšte odredbe:

Član 1.Potpisivanjem ugovora Najmoprimac prihvata i saglasan je :

 • Sa cenama i ostalim uslovima navedenim u važećem cenovniku.
 • Da iznajmljeno vozilo vraća u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca.
 • Da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu.
 • Da produženje ugovornog perioda najma vozila najavljuje Najmodavcu 24 sata pre isteka roka za vraćanje vozila.
 • Da vozilo održava I čuva za vreme perioda najma.
 • Da u slučaju oštećenja brojača kilometara ili oštećenja plombe na brojaču plati Najmodavcu iznos dodatnih 250 kilometara za svaki dan najma vozila.
 • Da odmah obustavlja vožnju ako je brojač kilometara neispravan ili pokvaren,a o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca.
 • Da iznajmljeno vozilo ne koristi:
  • Pod uticajem alkohola ili droga
  • U protivzakonite svrhe
  • Za obuku vozača
  • Za učestvovanje u motosportskim priredbama,trkama ili takmičenju
  • Za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu,prevoz ili vuču drugih vozila,prikolica ili njegovih delova
  • Za prevoz životinja,lako zapaljivog i eksplozivnog materijala,materijala sa jakim neprijatnim mirisima,te kabastog materijala koje može oštetiti vozilo
 • Da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmljuje ili posuđuje trećim licima .
 • Da vozilom upravlja sam ili lice koje on za to ovlasti pod uslovom da to lice ima najmanje 23 godine starosti,važeću vozačku dozvolu,iskustvo vozača 2 godine i da se upiše u ugovor kao drugi vozač.
 • Da vozilo u najmu ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca.
 • Da vozilo u najmu ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti.
 • Da prilikom vraćanja vozila količina goriva bude ista kao kad je vozilo iznajmljeno.
 • Da snosi troškove utrošenog goriva.
 • Da gorivo dopunjuje isključivo na bezinskim pumpama sa odgovarajućim tipom i vrstom goriva za vozilo u najmu,a u slučaju da određenog goriva nema, da odmah obavesti najmodavca pre točenja u vozilo.
 • Da bez saglasnosti Najmodavca ne vrši niti da obavlja nikakvu promenu delova,sklopova ili uređaja na vozilu.

Član 2

 • U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova i odredbi iz čl.1 ugovora,obavezuje se da Najmodavcu nadoknadi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla,a čija visinu utvrđuje Najmodavac.

Član 3

 • Najmoprimac je dužan da položi depozit Najmodavcu u visini ukupnih troškova najma uz dodatni sigurnosni depozit 0rsd.Ukupne troškove najma Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma.

Član 4

 • Najmoprimac je,u slučaju da se na vozilu u najmu treba obaviti redovan servis,ili servis zamene ulja,obavezan je da se za servis obrati Najmodavcu,a vozilo za vreme najma održava i servisira isključivo u servisu Najmodavca.

Član 5

 • Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila,Najmoprimac je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja,osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima,a vozilo je osigurano za slučaj požara i krađe,ali Najmoprimac i u slučaju da nije kriv,snosi 10% učešća u šteti.

Član 6

 • Najmoprimac je dužan da plati sve kazne koje su nastale usled nepropisnog upravljanja,parkiranja ili korišćenja vozila u najmu,kao i troškove (sudske i advokatske) nastala zbog sudske naplate potraživanja Najmodavca.

Član 7

 • Najmoprimac je odgovoran za štete načinjene na vozilu za vreme njegovog korišćenja,kao i za štetu koja nastane zbog nekorišćenja (stajanja oštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke,ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom Najmoprimca).Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.

Član 8. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva,tako:

 • Što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoke nezgode.
 • Što neće napustiti vozilo dok ne nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao.
 • Što će u slučaju većeg oštećenja na vozilu,ili ako u nezgodi ima povređenih lica(čak i kad je očigledna krivica drugih lica),odmah pozvati i sačekati dolazak policije.
 • Što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi Najmodavcu.

Član 9. Bez obzira na eventuvalno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu Najmoprimac je odgovoran za:

 • Štetu učinjenu na vozilu koju je on,ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem alkohola ili droga.
 • Ako vozač u tenutku štete nije imao važeću vozačku dozvolu.
 • Ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji (bahatosti)
 • Krađa,ako vozilo u momentu krađe nije zaključano ili ako je ključ ostao u bravi.

Član 10

 • Propusti li Najmoprimac ispuni sve navedene uslove u čl.9 Ugovora,odgovaraće za sve posledice i štete koje bi iz tog propusta proizašle.

Član 11

 • Havariju iznajmljenog vozila nastalu za vreme najma u visini procenjene štete do 200 eur Najmoprimac je dužan da izmiri Najmodavcu.

Član 12

 • Minimalno korišćenje usluga je 24 časa.

Član 13

 • Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga ili robe koja se nalazi u ili na iznajmljenom vozilu.

Član 14. Najmodavac neće oštetiti Najmoprimca za štete nastale zbog:

 • Zakašnjenja kod isporuke vozila
 • Bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja (a da nije prouzrokovao Najmoprimac)

Član 15. Dodatno se naplaćuje:

 • Dostava ili preuzimanje vozila van Novog Sada i van radnog vremena
 • Pranje jako zaprljanog vozila
 • Sva oštećenja enterijera i eksterijera van registrovanog udesa
 • Izgubljeni ključevi

Član 16

 • Bilo kakve izmene iz ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorene strane.

Član 17

 • U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja,kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđena od strane Najmodavca.

Član 18

 • U slučaju spora po ugovoru,stranke ugovaraju nadležnost suda u Novom Sadu.